Kancelaria


G łówne obszary działalności kancelarii w Bydgoszczy obejmują porady prawne i reprezentowanie Klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego, w zakresie prawa karnego, prawa cywilnego (spadek, podział majątku, nieruchomości, odszkodowania), prawa rodzinnego – rozwody, prawa pracy oraz prawa gospodarczego i handlowego – prawa spółek.


Edukacja

Adwokat Adrianna Chmielecka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia prawnicze ukończyła w 2011 roku. Po odbyciu aplikacji adwokackiej zwieńczonej sukcesem na egzaminie adwokackim, uzyskała wpis na listę adwokatów. Jest członkiem Bydgoskiej Izby Adwokackiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z renomowanymi kancelariami adwokackimi z Bydgoszczy. Posługuje się biegle językiem angielskim.

P rzedmiotem szczególnego zainteresowania adwokata Adrianny Chmieleckiej jest prawo karne. Prowadzi działalność obrończą na wszystkich etapach postępowania karnego: w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu sądowym jak i w postępowaniu wykonawczym.


Adwokat Adrianna Chmielecka zajmuje się także bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Występuje także jako pełnomocnik w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego.
W relacji z klientem adwokat Adrianna Chmielecka zapewnia dyskrecję, zaangażowanie i pełny profesjonalizm. Udzielając porad prawnych oraz oferując szeroko rozumianą pomoc prawną adwokat Adrianna Chmielecka kładzie na nacisk na indywidualne podejście do Klienta, umożliwiające wypracowanie najbardziej optymalnych i korzystnych rozwiązań konkretnego problemu prawnego.

Oferta


 • Klienci Indywidualni

  Pomoc prawna świadczona przez kancelarię w zakresie wsparcia dla Klientów Indywidualnych obejmuje m.in. prawo karne, prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo rzeczowe, prawo pracy, prawo administracyjne oraz wszelką pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych i małżeńskich.
 • Podmioty Gospodarcze

  Kancelaria prawna świadczy usługi dla wszelkich Podmiotów Gospodarczych m.in. w zakresie obsługi prawnej Spółek handlowych i osobowych, prawa pracy, windykacji należności, przygotowywania umów i kontraktów handlowych.

Klienci Indywidualni


Sprawy Cywilne

Kancelaria prawna oferuje Państwu wszechstronną pomoc z zakresu prawa cywilnego udzielając porad prawnych, sporządzając opinie prawne oraz reprezentując Państwa w sporach sądowych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, a także w toku negocjacji.

Oferta kancelarii obejmuje:

 • pomoc prawną w sporach dotyczących należności pieniężnych, w dochodzeniu ich na drodze sądowej, a następnie na etapie postępowania egzekucyjnego,
 • prowadzenie spraw sądowych o odszkodowania lub zadośćuczynienia przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym i innym podmiotom, w tym również spraw dotyczących naruszenia dóbr osobistych,
 • przygotowywanie projektów umów i pomoc prawną w sporach związanych z niewykonaniem umów lub ich rozwiązaniem, w tym również umów developerskich,
 • prawne wsparcie we wszelkich kwestiach dotyczących nieruchomości, w szczególności: zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, ochrony praw właścicieli nieruchomości do korzystania z nieruchomości bez zakłóceń wywoływanych czynnikami zewnętrznymi mającymi swe źródło w nieruchomościach sąsiednich, o stwierdzenie zasiedzenia, pomoc w ustalaniu stanu prawnego nieruchomości, w kwestiach uregulowania zarządu nieruchomością i współwłasności nieruchomości, a także przy zawieraniu umów dotyczących obrotu nieruchomościami oraz umów dożywocia

Sprawy Karne

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa karnego, prawa karno-skarbowego, prawa wykroczeń.

Kancelaria prowadzi działalność obrończą na wszystkich etapach postępowania karnego: w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu sądowym jak i w postępowaniu wykonawczym.

Kancelaria zajmuje się również reprezentacją pokrzywdzonych. Występuje w toku procesu karnego jako oskarżyciel posiłkowy i prywatny.

Adwokat Adrianna Chmielecka zapewnia pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • udziału w posiedzeniach aresztowych,
 • sporządzania apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania,
 • odroczenia wykonania kary, przerwy w wykonaniu kary,
 • warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
 • reprezentacji sprawców wypadków i kolizji drogowych, oraz osób pokrzywdzonych tymi zdarzeniami,


Sprawy spadkowe

Pomoc prawna obejmuje m.in. kwestie związane z:

 • reprezentacją przed sądami powszechnym oraz Sądem Najwyższym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu, w tym również w zakresie dotyczącym wydziedziczenia spadkobiercy lub uznania go za niegodnego dziedziczenia, a także w przedmiocie zakwestionowania mocy prawnej testamentu,
 • pomoc prawną przy sporządzaniu notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, jeśli pozwalają na to okoliczności sprawy,
 • po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub uzyskaniu notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia reprezentację w sprawach sądowych o dokonanie działu spadku przed sądem lub na drodze porozumienia pozasądowego,
 • prowadzenie spraw sądowych o zapłatę zachowku, który przysługuje tym członkom rodziny spadkobiercy, którzy zostali pominięci w testamencie, a dziedziczyliby na mocy ustawy, gdyby testament nie został sporządzony, po wcześniejszym oszacowaniu jego wysokości, która zależy od szeregu okoliczności,
 • pomoc prawną we wszelkich kwestiach dotyczących sporządzenia testamentu, a także wypełnienia obowiązków podatkowych związanych ze spadkobraniem.

Prawo pracy

Usługi kancelarii w tej dziedzinie obejmują:

 • prowadzenie spraw dotyczących niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, a także spraw o zapłatę należnych wynagrodzeń, w tym również za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz świadczeń za niewykorzystany urlop, odpraw i diet,
 • pomoc we wszelkich kwestiach dotyczących zawierania i wykonywania umów o pracę, jak również innych umów, na podstawie których świadczona jest praca: umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług czy też kontraktów menadżerskich,
 • reprezentację w sprawach dotyczących dyskryminacji i mobbingu w pracy, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, a także w postępowaniach o ustalenie istnienia stosunku pracy.


Prawo administracyjne

Usługi kancelarii w tej dziedzinie obejmują:

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również reprezentację Klientów przed tymi organami.

Sprawy rodzinne, sprawy małżeńskie

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w sprawach o:

 • rozwód i separację,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
 • o podział majątku wspólnego,
 • alimenty na rzecz małoletnich dzieci i współmałżonka,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka,
 • powierzenie, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • w przedmiocie kontaktów z małoletnimi.


Podmioty Gospodarcze


Obsługa prawna

Kancelaria oferuje prowadzenie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorcom w oparciu o indywidualnie ustalane zasady współpracy i wynagradzania.

W ramach bieżącej obsługi prawnej kancelaria zapewnia stałe wsparcie prawne związane z aktualnymi działaniami firmy, udzielając konsultacji osobiście, mailowo i telefonicznie, a także opiniuje i przygotowuje projekty umów handlowych i pracowniczych.

Do istotnych zadań należy również prowadzenie negocjacji z Państwa kontrahentami, sprawowanie bieżącej kontroli nad wykonywaniem przez Państwa partnerów handlowych swoich zobowiązań i reagowanie na wszelkie przypadki zagrożenia Państwa interesów, w szczególności na opóźnienia w płatnościach.

Kancelaria prowadzi również sprawy sądowe (cywilne, pracownicze, karne i administracyjne) związane z działalnością firmy, a także postępowania egzekucyjne.

Spółki

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • tworzenia, łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji spółek prawa handlowego – zarówno w odniesieniu do spółek osobowych jak i kapitałowych,
 • konstruowania i analizy umów i kontraktów handlowych
 • opracowania, opiniowania umów i statutów spółek oraz innych dokumentów korporacyjnych
 • reprezentacji w sporach pomiędzy wspólnikami, w sporach odnoszących się do odpowiedzialności członków organów, w procesach o uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwał organów spółek, uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników, walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.


Windykacja wierzytelności

Kancelaria zapewnia pomoc prawną celem skutecznego odzyskania wierzytelności. W szczególności Kancelaria oferuje:

 • reprezentację Klienta na etapie przedsądowym – monitowanie dłużników, sporządzanie wezwań do zapłaty,
 • reprezentację przed sądem (w tym w postępowaniach nakazowych i upominawczych) i w toku postępowania egzekucyjnego (sporządzanie wniosków egzekucyjnych, stały nadzór nad procesami egzekucyjnymi),
 • prowadzenie negocjacji w imieniu Klienta odnośnie spłaty powstałych zaległości, poradnictwo w zawieraniu porozumień i ugód.

Prawo pracy

 • Reprezentacja pracodawców w sporach ze stosunku pracy przed sądami powszechnymi,
 • Opracowywanie dokumentacji z zakresu prawa pracy, przykładowo: umów o pracę, wypowiedzeń, umów o zakazie konkurencji, projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • Uczestnictwo w negocjacjach z pracownikami, związkami zawodowymi,
 • Sporządzanie opinii prawnych oraz dokonywanie wykładni w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa pracy,
 • Doradztwo w zakresie materialnej odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone.


Umowy i kontrakty handlowe

 • Konstruowanie, opiniowanie i analiza wszelkiego rodzaju funkcjonujących w obrocie cywilnoprawnym umów i kontraktów handlowych,
 • Konstruowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców,
 • Uczestniczenie w negocjacjach przy zawieraniu umów,
 • Opracowywanie projektów ofert, regulaminów, uchwał organów spółek, umów z członkami organów spółek i prokurentami,
 • Świadczenie pomocy prawnej przy realizacji roszczeń wynikających z zawartych umów.


Dokumenty do pobrania


Kontakt telefoniczny

+48 693 693 781


Zapytanie On-Line


K ancelaria umożliwia złożenie zapytania odnośnie problemu prawnego on-line. Zadanie pytania jest całkowicie darmowe. W odpowiedzi Klient uzyskuje informację odnośnie możliwości prowadzenia przedmiotowej sprawy przez Kancelarię i przybliżonego kosztu obsługi prawnej.


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości